Värdegrund

Vision, verksamhetsidé och värdegrund

Vision

Under 2024 fastslogs det att visionen är:

”Simning för alla”

Verksamhetsidé

Enligt de stadgar Höganäs Simsällskap fastslagit är föreningens ändamål att:

Bedriva simsport och simundervisning i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, bilaga 1 detta dokument), med särskild inriktning att:

  • Utbilda goda simmare och verka för gott kamratskap.
  • Anordna tävlingar inom idrotten
  • Främja och uppmuntra deltagare i föreningens aktiviteter till ett aktivt föreningsarbete

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt verka för en dopingfri idrott

Värdegrund

Höganäs Simsällskaps värdegrund bygger på Riksidrottsförbundets dokument ”Idrotten Vill”.

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att       hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.                           

 

 

Reviderad 2024-05-21