Agenda för årsmöte 2024

Den 20 mars klockan 18.30 på sportcentret kommer årsmötet 2024 att hållas.

 

Agenda

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12.  Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

c) minst en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av två år

d) 1 revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud

 1.  Övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Förslag till ärenden som ska behandlas vid årsmötet lämnas till HSS kansli senast 21 februari 2024.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelser, verksamhetsplan/budget, styrelsens förslag och inkomna motioner kommer att finnas tillgängliga vid HSS kansli en vecka före årsmötet.

 

Varmt välkomna
Höganäs Simsällskap styrelse